CONTRACT pentru PLATA RECURENTA

  - transferuri regulate de sume din contul unui client persoana fizica nr. din

  1. Partile contractului:
  1. IFN TOP CREDIT FINANCE S.A., cu sediul in Bucuresti, Str. Viesparilor nr. 26, etaj 2, ap. 7, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J 40 / 10929 / 2013, CUI 32198870 si la la Registrul Special I.F.N.-uri sub nr. RS-PJR-41-110092, telefon 0730 915 403, e-mail: office@creditrapidipotecar.ro, cont nr. RO87BTRLRONCRT0224565701 deschis la Banca Transilvania, reprezentata prin ......................... in calitate de Director General, in calitate de CREDITOR
  Si
  Persoana fizica cu numele si prenumele adresa de email: cu domiciliul in avand CNP identificat prin CI/BI seria si nr. in calitate de PLATITOR/IMPRUMUTAT.

  a intervenit prezentul CONTRACT pentru PLATA RECURENTA - transferuri regulate de sume din contul unui client persoana fizica in urmatorii termeni si conditii si luand in considerare si incheierea contractului de credit cu nr. . din data de .

  2. Obiectul contractului
  Obiectul prezentului contract il reprezinta transferul lunar la data de al fiecarei luni, a sumei de
  lei reprezentand rata de plata lunara conform contractului de credit nr din , incheiat intre Creditor si Platitor/Imprumutat, din contul curent nr. al / PLATITORULUI/ IMPRUMUTATULUI deschis la denumit cont initiator, in contul Creditorului avand IBAN RO07UGBI0000072016259RON deschis la Garanti Bank, denumit cont primitor, prin intermediul cardului VISA/MASTERCARD nr.

  3.Procedura de lucru
  a) La data convenita, Creditorul va transfera suma convenita conform obiectului prezentului contrcat reprezentatnd rata lunara a Platitorului/Imprumutatului in contul primitor mentionat la punctul 2. Nu vor fi necesare alte instructiuni separate din partea clientului, acest contract reprezentand o autorizare in avans pentru Creditor. b) Daca la ora transferului soldul contului initiator este mai mic decat suma convenita a fi transferata, Creditorul va transfera suma convenita atunci cand soldul contului initiator este mai mare decat suma convenita; c) Daca la ora transferului soldul contului initiator este zero, Creditorul va transfera suma convenita cand soldul contului initiator este mai mare decat suma convenita. d) Daca la ora transferului soldul contului initiator este negativ, Creditorul va transfera suma convenita cand soldul contului initiator este mai mare decat suma convenita.

  4.Obligatiile Platitorului/Imprumutatului
  4.1.Prin prezentul contract, Platitorul/Imprumutatul mandateaza Creditorul sa efectueze transferul sumei convenite / soldului din contul curent initiator, la termenul convenit in contul curent primitor, fara a fi necesare instructiuni suplimentare. 4.2.Platitorul/Imprumutatul are obligatia de a notifica in scris Creditorul cu privire la orice modificare aparuta in datele sale de identificare si restul datelor furnizate prin prezentul contract, imediat ce respectivele modificari au avut loc.
  5. Obligatiile Creditorului
  5.1. Creditorul se obliga sa execute transferul sumei convenite/al soldului fara vreun alt consimtamant din partea Platitorului/Imprumutatului, in limita sumei existente in contul curent initiator, mai putin comisioanele cuvenite bancii. 5.2.Creditorul se obliga ca daca soldul contului initiator este mai mic decat suma convenita a fi transferata sau daca soldul contului initiator este negativ sa transfere suma convenit atunci cand soldul contului initiator va fi mai mare decat suma convenita. 5.3.Creditorul va confirma Platitorului/Imprumutatului efectuarea transferului/transferurilor la cererea acestuia, fara comision.
  6. Taxe si comisioane
  Pentru executarea transferilor convenite in baza rezentului contract, Creditorul nu va percepe taxe sau comisione.
  7. Raspunderea partilor
  7.1.Platitorul/Imprumutatul isi asuma responsabilitatea pentru corectitudinea datelor de identificare ale beneficiarului furnizate Creditorului (numele si prenumele beneficiarului/ denumirea, codul IBAN, Creditorul unde beneficiarul are deschis contul) si pentru existenta fondurilor suficiente in cont. 7.2.In cazul in care operatiunea care face obiectul prezentului contract nu poate fi executata din culpa Platitorului/Imprumutatului (date de identificare ale Beneficiarului incorecte, fonduri insuficiente etc.), Platitorul/Imprumutatul va datora in continuare sumele de transferat catre Creditor iar Creditorul va putea face transferul sumei/sumelor oricand dupa inlaturarea culpei/culpelor.7.3.Platitorul/Imprumutatul va anunta Creditorul in ceea ce priveste o operatiune neautorizata sau executata incorect din culpa Creditorului in termen de 5 zile lucratoare de la data la care a luat cunostinta despre efectuarea acelei operatiuni, dar nu mai tarziu de 14 luni de la data debitarii. 7.4.In cazul in care nu exista concordanta intre numele si contul IBAN al beneficiarului indicat de catre Platitor/Imprumutat, Creditorul va efectua plata utilizand cardul si IBAN-ul indicat.
  8. Date identificare autoritatea de supraveghere:
  CREDITORUL NATIONALA A ROMANIEI – cu sediul in Bucuresti, str. Lipscani nr. 25, sect. 3, cod 030031.
  9. Modificarea contractului:
  9.1.Daca Creditorul aduce modificari prezentului contract, pe parcursul derularii acestuia, acestea vor fi notificate Platitorului/Imprumutatului cu cel putin 2 luni inainte de intrarea in vigoare a acestora. 9.2.Neprimirea de catre Creditorul a unui raspuns din partea Platitorului/Imprumutatului, pana la data propusa pentru intrarea in vigoare a modificarilor contractului, va fi considerata acceptare tacita de catre acesta a noilor conditii contractuale. 9.3.Termenul de 2 luni nu se va aplica modificarilor contractuale impuse prin aplicarea unor noi prevederi legale, astfel de modificari aplicandu-se in functie de data intrarii in vigoare a reglementarilor respective. 9.4.In cazul primirii din partea Platitorului/Imprumutatuluia unui raspuns de acceptare a modificarii clauzelor contractuale se va incheia un act aditional intre partile contractante.
  10. Durata contractului
  Prezentul contract se incheie pe un termen de luni, incepand cu data semnarii acestuia.
  11. Incetarea contractului
  11.1.Contractul inceteaza de drept la data achitarii integrale a contractlui de credit mentionat la punctul 2, din cauze autorizate de lege, sau oricand, cu acordul partilor. 11.2.Platitorul/Imprumutatul nu poate denunta unilateral contractul decat cu conditia achitarii integrale a contractului de credit mentionat la punctul 2 si numai cu indeplinirea prealabila a obligatiei de achitare integrale a tuturor datoriilor sale fata de Creditor, fara taxe suplimentare. In acest scop, Platitorul/Imprumutatulse se va prezenta la Creditor si va completa formularul corespunzator furnizat de Creditorul in acest sens. 11.3.Creditorul poate cere rezilierea contractului daca Platitorul/Imprumutatul nu isi indeplineste o obligaţie care este in sarcina sa sau in legatura cu contractul de credit mentionat la punctul 2.; 11.4. Creditorul isi rezerva dreptul de a rezilia contractul, in cel mult 30 zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevăzute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului ar fi contrara interesului public, precum si in orice moment in care constata nerespectarea prevederilor prezentului contract sau a contractului de credit mentionat la punctul 2 de catre Platitor/Imprumutat.
  11.5. In toate cazurile prevazute mai sus, Creditorul are dreptul de a pretinde plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului/ rezilierii acestuia precum si toata plata aferenta contractului de credit mentionat la punctul 2.
  12. Comunicari
  Toate notificarile si corespondentele intre parti se realizeaza prin mijloacele prevazute in forma scrisa sub semnatura privata si depuse la Registratura Creditorului sau trimise prin posta cu confirmare de primire.
  13. Solutionarea conflictelor si a litigiilor
  13.1.Prezentul contract este guvernat de legea romana, fiind in acord si completandu-se de drept cu reglementarile legale in vigoare privind activitatea Creditorului, regulile cu privire la mandat, orice norma legala ce reglementeaza disciplina financiar-valutara, precum si cu legislatia pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor. 13.2.Orice litigiu intre parti va fi solutionat pe cale amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil, de catre instanta competenta in materie. Platitorul/Imprumutatul a fost informat ca are posibilitatea de a se adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor sau Bancii Nationale a Romaniei in vederea medierii disputelor privind serviciile prezentului contract.
  14. Dispozitii finale
  Prezentul contract s-a incheiat azi in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.Prin semnarea prezentului contract, Platitorul/Imprumutatul declara ca a fost informat cu privire la conditiile contractului anterior semnarii acestuia.